Kính gửi các chị bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2018,

Khoa Nông học xin thông báo các nội dung mà học viên phải hoàn thành sau khi bảo vệ LVThS như sau:
1. Gửi tên đề tài bằng tiếng Anh về cho cô Nhâm - Trợ lý đào tạo sau đại học tại phòng 205 nhà A khoa Nông học trước ngày 25/2/2018
2. Sửa chữa luận văn theo ý kiến góp ý của Hội đồng (có bản giải trình đính kèm)

Thời hạn nộp bản giải trình và luận văn đã sửa chữa (có xác nhận của GVHD, thư ký hội đồng,...) chậm nhất 3 tuần kể từ ngày bảo vệ. Tức là trước ngày 27/2/2018, nộp cho cô Tuyết tại Ban Quản lý đào tạo


BCN khoa Nông học