Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, khoa Nông học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học thường niên vào tháng 4 năm 2018.

1.      Mục đích, ý nghĩa

          Nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học.

2.     Các lĩnh vực của Hội thảo

-        Khoa học cây trồng và chọn giống

-         Bảo vệ thực vật

-         Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

3.      Thời gian dự kiến

Thời gian đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo: trước ngày 31 tháng 3 năm 2018

Thời gian nộp báo cáo toàn văn: trước ngày 8 tháng 4 năm 2018

(Báo cáo tóm tắt và toàn văn gửi về khoa Nông học thông qua email: ntnham@vnua.edu.vn)

Thời gian hội thảo: ngày 20 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Hội trường B – nhà Hành chính

Khoa Nông học xin thông báo và trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu cùng tất cả cán bộ giảng dạy trong và ngoài khoa, Nghiên cứu sinh và Học viên cao học quan tâm đến các chủ đề trên tham gia viết bài cho Hội thảo (đơn đăng ký và thể lệ viết bài trong tài liệu đính kèm). Các bài viết đáp ứng yêu cầu sẽ được biên tập để đăng trong kỷ yếu và được Ban Tổ chức lựa chọn để báo cáo tại Hội thảo.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, vui lòng liên hệ: Khoa Nông học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Điện thoại: 0987.343.545 (cô Nhâm), email ntnham@vnua.edu.vn

BCN khoa Nông học