Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH -BTC ngày 31/12/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và XH, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo hướng dẫn sinh viên thuộc các đối tượng gia đình hộ nghèo; sinh viên là người dân tộc thiểu số hộ nghèo, hộ cận nghèo; sinh viên khuyết tật hộ nghèo, hộ cận nghèo nộp hồ sơ năm 2018 để tiếp tục được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 và học kỳ 1 năm học
2018-2019. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng và thủ tục hồ sơ:

TT

Đối tượng

Hồ sơ cần phải nộp

1

Sinh viên là người Kinh thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

- Đơn xin trợ cấp xã hội (mẫu 02);

- Bản sao công chứng giấy khai sinh;

- Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 do do chính quyền địa phương cấp.

2

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (mẫu 01)

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu 03);

- Bản sao công chứng giấy khai sinh;

- Bản sao công chứng hộ khẩu;

- Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2018 do chính quyền địa phương cấp.

3

Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Tờ khai thông tin của người khuyết tật (mẫu 04);

- Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2017 do chính quyền địa phương cấp.

2. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 05/02/2018

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa.

4. Các trường hợp sinh viên cần lưu ý:

-  Sinh viên phải nộp giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo có chữ ký của lãnh đạo chính quyền địa phương cấp, không chấp nhận giấy xác nhận có chữ ký photo.

- Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội (con thương binh; con bệnh binh; con người hưởng chính sách như thương binh; con của cán bộ viên chức bị tai nạn lao động; sinh viên tàn tật không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên thuộc vùng đặc biệt khó khăn) chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ cho cả thời gian học tập tại Học viện, không phải bổ sung hồ sơ hàng năm.

- Các trường hợp sinh viên nộp hồ sơ chế độ chính sách lần đầu cũng nộp tại Văn phòng Khoa, hồ sơ chuẩn bị theo hướng dẫn trong sổ tay sinh viên trước ngày 05/02/2018.

- Sinh viên hệ cử tuyển thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí do các địa phương thực hiện chi trả kinh phí đào tạo trên cơ sở Hợp đồng với Học viện.

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết, thu nhận hồ sơ, lập danh sách (mẫu 05) gửi về Phòng 101 – Nhà hành chính trước ngày 10/02/2018.