Kính gửi các lớp sinh viên khoa Nông học

Thực hiện kế hoạch về Thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, Khoa Nông học triển khai đến các lớp nội dung sau:

1. Điều kiện được làm KLTN:

+ Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đã tích lũy ít nhất được 84 tín chỉ và điểm trung bình chung tích lũy tại thời điểm xét ≥ 2,00.

+ Đối với những sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy bắt buộc của Chương trình đào tạo và chỉ còn 10 tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp. Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên.

+ Sinh viên đã đăng ký tối đa 6TC trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

2. Sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN đợt bổ sung trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 làm đơn theo mẫu trong 01 file đính kèm và nộp tại P205 - Khoa Nông học trước 17h00 ngày 6/2/2018

Đề nghị Ban cán sự các lớp triển khai thông báo này đến các sinh viên