Các đề tài đang triển khai Bộ môn Bệnh cây

 

STT

Tên đề tài

Cấp đề tài

Thời gian

Kinh phí trong năm

Tên các cán bộ tham gia

1

Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trề sâu, bệnh hại trong sản xuất rau an toàn tại thị xã Quảng Yên 2016

Tỉnh

2016

100,000,000

Đặng Nông Giang, Phạm thi Vui, Vũ Văn Thảo, Nguyễn Đức Huy, Phạm Thị Thanh Thủy

2

Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu trên cây thanh long

Nhà nước

2016-2018

4,000,000,000

Nguyễn Thế Quyết, Phạm Xuân Hội, Lê Huy Hàm, Lê Thanh Nhuận, Bùi Thị Lan Hương, Hồ Tuyên, Nguyễn Đức Huy, Phạm Thị Tâm, Hà Minh Thanh, Mai Thị Thúy Kiều

3

Nghiên cứu phòng chống bệnh đốm nâu và một số bệnh hại chính khác trên cây Thanh Long

Bộ

2014-2016

4,100,000,000

Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thành Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc, Hà Minh Thanh, Nguyễn Đức Huy, Mai Thúy Kiều, Trần Thị Dung, Lê Thị Điều, Nguyễn Văn Thành

4

Nghiên cứu nấm Neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu trên cây thanh long

NCKH sinh viên

2015-2016

2,700,000

Nguyễn Đức Huy

5

Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (Ralstonia solanacearum Smith) hại một số cây trồng tại Gia Lâm, Hà Nội (danh sách nhóm sinh viên NCKH kèm theo)

NCKH sinh viên

2015-2016

2,700,000

Đỗ Tấn Dũng


FACULTY OF AGRONOMY

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Address: Trauquy - Gialam - Hanoi
Tel/Fax: 84.24.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn