Các đề tài đang triển khai Bộ môn Canh tác học

 

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

PTS.TS. Hà Thị Thanh Bình

Nghiên cứu áp dụng tiến bộ kỹ thuật đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất một số giống ngô tại các huyện vùng cao tỉnh Hà Giang

2010 - 2012

Cấp tỉnh

Chờ nghiệm thu

ThS. Vũ Duy Hoàng

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao năng suất ngô tại các huyện vùng cao tỉnh Hà Giang

2010-2012

Đề tài cấp tỉnh

Chưa nghiệm thu

Xây dựng mô hình một số giống cây ăn quả mới tại Hải Dương

2011-2013

 

Đề tài cấp tỉnh

Chưa nghiệm thu

TS. Nguyễn Xuân Mai

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất ngô tại các huyện vùng cao tỉnh Hà Giang

2010 - 2012

Tỉnh

Chưa nghiệm thu

Nghiên cứu xây dựng mô hình một số giống cây ăn quả mới tại Hải Dương

2011-2013

Tỉnh

Chưa nghiệm thu

Thẩm định bản đồ đơn vị đất tỉnh Thanh Hoá

2011

Tỉnh

Chưa nghiệm thu

TS. Nguyễn Mai Thơm

Xây dựng mô hình trình diễn một số dòng cây ăn quả mới Quýt không hạt NNH-VN52, Bưởi ngọt NNH-VN53 và Bưởi NNH-VN50 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

2010-2013

 

 


FACULTY OF AGRONOMY

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Address: Trauquy - Gialam - Hanoi
Tel/Fax: 84.24.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn