STT

Tên giải thưởng

Tên các tác giả

Số Quyết định khen thưởng

Thời gian khen thưởng

1

Giải Nhất Hội thảo khoa học nữ cán bộ viên chức 2015

Ninh Thị Phíp, Nguyễn Thi Thanh Hải

87/QĐ-CĐHV2015

10/20/2015

2

Giải khuyến khích Cán bộ Khoa học trẻ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bùi Thế Khuynh, Ninh Thị Phíp, Nguyễn Thị Thanh Hải

656/QĐ-HVN

3/26/2016


FACULTY OF AGRONOMY

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Address: Trauquy - Gialam - Hanoi
Tel/Fax: 84.24.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn