STT

Tên đề tài

Cấp đề tài

Thời gian

Kinh phí trong năm

Tên các cán bộ tham gia

1

Nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón cho lúa ở vùng đất ven biển miền Bắc Việt Nam

Đề tài lớn Việt Bỉ

2015-2017

150 triệu đồng

Tăng Thị Hạnh, Phan Thị Hồng Nhung, Pham Văn Cường

2

Đánh giá khả năng đồng hóa và sử dụng đạm của một số giống lúa trong điều kiện mặn

Cấp Học viện

2016

28 triệu đồng

Phan Thị Hồng Nhung,
Tăng Thị Hạnh,
Trần Thị Minh Ngọc

3

Chọn tạo giống ngô vụ đông trồng mật độ cao (ngô lá đứng)

Bộ NN&PTNT

2014-2019

 

Nguyễn Việt Long tham gia

4

Đề tài gốm xốp kỹ thuật trồng rau công nghệ cao

Bộ NN&PTNT

 

 

Nguyễn Việt Long (thư ký)

5

Đề tài đánh giá tính thích ứng dòng ngô kích tạo đôn bội UH400

Học viện

 

 

Nguyễn Việt Long tham gia


FACULTY OF AGRONOMY

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Address: Trauquy - Gialam - Hanoi
Tel/Fax: 84.24.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn