Các đề tài đang triển khai Bộ môn Côn trùng

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

GS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp nhện gié (Steneotarsonemus spinkiSmiley) hại lúa ở ViệtNam

2010-2012

Đề tài độc lập cấp nhà nước

Đang triển khai

PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang

Nghiên cứu xác định thành phần Pheromone giới tính của sâu đục thân lúa hai chấm và sử dụng chúng trong kiểm soát và phòngtrừ sâu đục thân lúa hai chấm ở Việt Nam

2009-2011

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia NAFOSTED

106.11.183.09

chưa nghiệm thu

Nghiên cứu biện pháp phòngtrừ tổng hợp nhện gié (Steneotarsonemus spinkiSmiley) hại lúa ở Việt Nam

2010- 2012

Đề tài độc lập cấp nhà nước

ĐTĐL. 2010/20

Chưa nghiệm thu

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp nhện gié(Steneotarsonemus spinkiSmiley)hại lúa tại Việt Nam

2010-2012

ĐTĐL

2010/20

Tham gia

Chưa nghiệm thu

Nghiên cứu xác định thành phần pheromone giới tính của sâu đục thân 2 chấm và sử dụng chúng trong kiểm soát và phòng trừ đục thân lúa 2 chấm ở Việt nam

2010-2012

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia NAPHOSTED 106.11.183.09

Tham gia

Chưa nghiệm thu

TS. Phạm Hồng Thái

Ứng dụng công nghệ sinh học để phát hiện virus Sacbrood gây bệnh trên đàn ong mật tại Hà Nội và biện pháp phòng trị

2011-2013

Cấp thành phố Hà Nội

Chưa nghiệm thu

Nghiên cứu danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh những không phải dịch hại kiểm dịch của việt nam

2012-2014

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Chưa nghiệm thu


FACULTY OF AGRONOMY

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Address: Trauquy - Gialam - Hanoi
Tel/Fax: 84.24.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn