Các đề tài đang triển khai Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học

 

STT

Tên đề tài

Cấp đề tài

Thời gian

Kinh phí trong năm

Tên các cán bộ tham gia

1

Đặc điểm nguồn và sức chứa của giống lúa mới DCG66

Học viện

1/2016 đến 12/2016

28.000.000

Nguyễn Hồng Hạnh,Đỗ Thị Hường, Nguyễn Thị Ái Nghĩa

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ GALAXY
Hàn Quốc đến sinh trưởng, phát triển của giống
lúa tím (NPH) được sản suất theo hướng hữu cơ
tại Gia Lâm, Hà Nội

NCKH Sinh viên

1/1-31/12/2016

5.000.000

Đỗ Thị Hường


FACULTY OF AGRONOMY

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Address: Trauquy - Gialam - Hanoi
Tel/Fax: 84.24.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn