1. CV. Trần Thị Vân Anh

Chức vụ: Trợ lý tổ chức, Văn thư

Phụ trách: khen thưởng, kỷ luật

Điện thoại: 024.38276473

Email: ttvanh@vnua.edu.vn

 

2. ThS. Nguyễn Thị Nhâm

Chức vụ: Trợ lý Đào tạo Sau đại học, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Điện thoại: 024.36762892

Email: ntnham@vnua.edu.vn

3. ThS. Ngô Thị Bích Hằng

Chức vụ: Trợ lý Đào tạo Đại học

Phụ trách: những vấn đề liên quan đến đào tạo Đại học

Điện thoại: 024.36762892

Email: ngobichhang7290@gmail.com

 

4. CV. Trần Thanh Hải

Chức vụ: Trợ lý Vật tư

Phụ trách: Xây dựng, thiết bị, cơ sở vật chất

Điện thoại: 024.38276473

Email: tthai@vnua.edu.vn


FACULTY OF AGRONOMY

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Address: Trauquy - Gialam - Hanoi
Tel/Fax: 84.24.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn